Algemene Voorwaarden
 1. Op alle huurovereenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De huurovereenkomst omvat de gehuurde wooneenheid met de complete inventaris.
 3. Bij de reservering is men een aanbetaling van € 150,- op de huursom verschuldigd, het restant van de huursom dient te zijn voldaan uiterlijk 2 weken voordat de wooneenheid wordt betrokken. Gaat de huurperiode binnen 6 weken in, dan dient de volledige huursom te worden gestort. De huursom is exclusief kosten voor de eindschoonmaak (€ 60,-)
 4. Tot uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de huurperiode kan de huurder zijn reservering annuleren in geval van dringende noodzaak. De aanbetaling dient ons dan ter dekking van de kosten. Bij latere annulering dient de volledige huurprijs te worden betaald. Indien echter voor de betreffende huurperiode een andere huurder wordt gevonden, wordt alsnog de huurprijs, onder aftrek van kosten, teruggestort. Het is verstandig een annuleringsverzekering te nemen.
 5. Indien de huurder zijn betalingsverplichtingen niet op tijd nakomt, is verhuurder gerechtigd de gemaakte afspraken te laten vervallen. De huurder wordt hierdoor niet van zijn betalingsverplichtingen ontheven. Overigens zal verhuurder de overeenkomst verder alleen kunnen annuleren in geval van aantoonbare overmacht.
 6. De huurtijd gaat in op dag van aankomst om 15.00 uur en eindigt op dag van vertrek om 10.00 uur, tenzij anders overeengekomen.
 7. Huurperiode is inclusief opgemaakte bedden, handdoeken, keukendoeken etc. De eindschoonmaak bedraagt € 60,- en dient gelijk met de huursom voldaan te worden. Parkeren kan op eigen terrein.
 8. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die aan het gehuurde of toebehoren wordt toegebracht door welke oorzaak dan ook, tenzij hij bewijst dat de schade niet ontstaan is ten gevolge van onachtzaamheid, schuld of opzet van hemzelf of andere personen waarvoor hij aansprakelijk is.
 9. Eventuele schade of mankement dient terstond door huurder aan verhuurder of zijn vertegenwoordiger schriftelijk worden medegedeeld (door invullen van ter plaatse beschikbaar schadeformulier.
 10. De huurder is verantwoordelijk voor zijn gezelschap en zijn eventuele huisdieren.
 11. De huurder dient overlast aan anderen te voorkomen en aanwijzingen van het beheer op te volgen. Wangedrag kan verwijdering uit de woning tengevolge hebben zonder dat restitutie van de huur plaatsvindt.
 12. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel berokkend aan huurders, door welke oorzaak ook ontstaan. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen. Verzekering van genoemde risico’s is niet in de huurprijs inbegrepen, wij raden u aan vóór u op reis gaat de gebruikelijke verzekeringen af te sluiten.
 13. De verhuurder en zijn vertegenwoordiger zullen alles doen om uw verblijf zoveel mogelijk te veraangenamen. In geval van een wens of klacht dient u zich in eerste instantie dan ook tot de vertegenwoordigen van verhuurder te wenden. In het onverhoopte geval dat een gerechtvaardigde klacht niet zou worden opgelost, gelieve u z.s.m. de verhuurder in kennis te stellen die alsnog een oplossing zal zoeken.
 14. Huisdieren zijn eventueel toegestaan mits hiervoor vooraf toestemming is verleend door de verhuurder.
 15. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde met meer personen te bewonen dan overeengekomen met de verhuurder.
 16. De overige ruimten van de woning zijn niet toegankelijk voor personen anders dan de verhuurder en zijn vertegenwoordiger.
 17. In het appartement en overige ruimtes mag niet gerookt worden. Dit is wel toegestaan op de terrassen mits er geen overlast veroorzaakt wordt voor anderen.
 18. Indien huurder in gebreke blijft in de nakoming van enige verplichting, welke ingevolge de of deze overeenkomst op hem rust en door de verhuurder gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen moeten worden genomen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand van de verhuurder, voor rekening van de huurder.